Аналіз впливу регуляторного акту «Про затвердження Положення про порядок та умови надання пільг за користування майном комунальної власності територіальної громади м. Дрогобича для бюджетних установ, фізичних та юридичних осіб, громадських організацій (об’єднань)

17.07.2017 396

Аналіз впливу регуляторного акту «Про затвердження Положення про порядок та умови надання пільг за користування майном комунальної власності територіальної громади м. Дрогобича для бюджетних установ, фізичних та юридичних осіб, громадських організацій (об’єднань)

Назва регуляторного акту: Проект рішення Дрогобицької міської ради «Про затвердження Положення про порядок та умови надання пільг за користування майном комунальної власності територіальної громади м. Дрогобича для бюджетних установ, фізичних та юридичних осіб, громадських організацій (об’єднань)».

Регуляторний орган:  Дрогобицька  міська  рада.

Розобник документа: відділ оренди та приватизації комунального майна  виконавчого комітету Дрогобицької міської ради, депутати Дрогобицької міської ради

Відповідальна особа: Р. Урбан

Контактний телефон:  22535

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.
Відповідно до частини 5 статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об’єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду тощо. Організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Дрогобич та майнові відносини між орендодавцем та орендарями регулюються нормами спеціальних законів. Зазначений регуляторний акт покликаний на створення єдиного організаційно-економічного механізму надання пільг за користуванн майном територіальної громади м. Дрогобича.

2. Визначення цілей державного регулювання.
Метою цього проекту регуляторного акту є встановлення механізму та умов надання пільг за користування майном комунальної власності територіальної громади м. Дрогобича.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.
Альтернативним способом досягнення зазначених цілей може бути внесення змін до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної громади м. Дрогобича.

4. Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблеми.
Прийняття даного рішення зумовить врегулювати питання пов’язані з наданням пільг за користування майном територіальної громади м. Дрогобича.
5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.
Впровадження регулювання організаційних відносин, пов’язаних з встановленням надання пільг за користування майном, дозволять закріпити за суб’єктами владних повноважень, на які законом покладено обов’язок щодо управління об’єктами права комунальної власності, право надавати пільги з орендної плати за користування відносно окремих об’єктів.

6. Характеристика очікуваних результатів прийняття акту.
1. Ефективність використання ресурсів територіальної громади міста Дрогобича.
2. Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо оренди комунального майна.
3. Вдосконалення єдиного економічного механізму при встановленні пільг за користування майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Дрогобича.

7. Обгрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту.
Строк дії запропонованого регуляторного акта постійний, із можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи у інших необхідних випадках.

8. Визначення показників результативності регуляторного акту.
Показники результативності зазначеного рішення передбачається визначати за наступними критеріями:
1. Розмір надходжень коштів до місцевого бюджету від оренди комунального майна.
2.Заборгованість по сплаті орендної плати.
3.Кількість договорів з пільговою орендною платою.
Дане рішення буде поширюватись на установи, організації територіальної громади м. Дрогобича та фізичних і юридичних осіб, що є орендарями майна територіальної громади м. Дрогобича.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту:
– базове відстеження – до дня набрання регуляторним актом чинності;
– повторне відстеження – через рік з дати набрання актом чинності;
– періодичні відстеження здійснювати раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок та умови надання пільг за користування майном комунальної власності територіальної громади м. Дрогобича для бюджетних установ, фізичних та юридичних осіб, громадських організацій (об’єднань).

З метою підвищення ефективності роботи громадських об’єднань до виконання соціальних завдань (надання пільгових освітніх, мистецьких, спортивних, соціальних послуг тощо), керуючись Конституцією України, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про оренду державного та комунального майна», Цивільним та Господарським кодексами України, Постановою КМУ від 04.10.1995 року №786 «Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», пільги надаються громадським об’єднанням які орендують комунальне майно територіальної громади міста Дрогобича за наявності умов визначених цим Положенням.

У даному Положенні нижче зазначені терміни вживаються в наступному значені:
Орендою є засноване на договорі строкове платне користування нерухомим майном, яке необхідне орендареві для здійснення своєї діяльності;
Орендодавцем є виконавчий комітет Дрогобицької міської рада, в особі міського голови.
Орендарями є зареєстровані в установленому законом порядку, фізичні та юридичні особи, діяльність яких відповідно до установчих документів поширюється на територію м. Дрогобича.

Умови надання пільг:
орендар фактично здійснює діяльність з надання послуг пільговим категоріям громадян;
орендар надає пільгові, освітні, мистецькі, спортивні, соціальні послуги для дітей;
орендар здійснює покращення орендованого приміщення, охорони навколишнього природного середовища, екологічного стану території;
орендар займається благодійною діяльністю; діяльність орендаря відповідно до установчих документів поширюється на території м. Дрогобича.
інформацію про характер діяльності з обґрунтуванням її соціальної значимості для населення міста.

Пільги з орендної плати надаються шляхом зменшення орендної плати з врахуванням річних результатів роботи, який входить в перелік в п. 1 даного Положення.

Пільги надаються на підставі рішень сесій Дрогобицької міської ради.

Пільги надаються з дня укладення договору оренди чи додаткової угоди до договору оренди на поточний рік, в окремих випадках можливий інший термін.

Орендар подає орендодавцю:
заяву з обґрунтуванням доцільності надання пільги щодо сплати орендної плати;
пропозиції про розмір пільг щодо орендної плати із зазначенням терміну, на який вони надаються;
копія податкової звітності за минулий рік;
звіт про діяльність за минулий рік (перелік проведених благочинних заходів, надання спонсорської допомоги та інше);
план заходів щодо здійснення своєї діяльності на майбутній рік;
належно завірені копії установчих документів.

При потребі, на вимогу орендодавця, орендар повинен надати додатково інші матеріали.

Відділ оренди та приватизації комунального майна в місячний термін з дня надходження заяви та документів, вказаних в п. 5 даного Положення, виносить на розгляд постійної комісії з питань оренди та приватизації комунального майна та комісії з питань бюджету, планування фінансів,цінової політики та інвестицій та приймає рішення про надання чи відмову у наданні пільг на орендну плату.

Після розгляду матеріалів на комісіях, відділ оренди та приватизації кому проект рішення міської ради про надання пільг щодо орендної плати.

У разі прийняття рішення сесії Дрогобицької міської ради про надання пільги на орендну плату, орендодавець, протягом двох місяців укладає з орендарем договір оренди нежитлового приміщення або додаток до договору оренди (додаткову угоду), який є невід`ємною частиною основного договору оренди.

У договорі оренди нежитлового приміщення (додатковій угоді чи додатку до договору) обов`язково зазначається розмір пільг та терміни їх надання, пролонгації, умови за яких дані пільги надаються, виконання зобов`язань та відповідальність за їх невиконання, за згодою сторін можуть бути передбачені й інші умови.

Контроль за виконанням умов, на яких надано пільги, покладається на орендодавця.

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія