АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проєкту рішення Дрогобицької міської ради «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність»

27.04.2021 863

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проєкту рішення Дрогобицької міської ради «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність»

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення міської ради підготовлено на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами (Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року №1151).

Проєкт рішення Дрогобицької міської ради «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність» розроблений відповідно до Податкового кодексу України з метою поповнення бюджету територіальної громади (надалі ТГ) для виконання заходів програми соціально-економічного і культурного розвитку Дрогобицької міської територіальної громади

 

Регуляторний орган           – Дрогобицька міська рада

Розробник документа        – фінансове управління Дрогобиц якої міської ради

Контактний телефон         – (03244) 1-05-58

 

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків і зборів до 15 липня та офіційно оприлюднюють до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

Єдиний податок зараховується в повному обсязі до бюджету Дрогобицької міської територіальної громади  та є його бюджетно-формуючим  джерелом, забезпечує збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади.

Механізм дії запропонованого регуляторного акту спрямований на мобілізацію надходжень до бюджету, здійснення контролю за сплатою єдиного податку. Запропонований проект рішення відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

Фіксовану ставку єдиного податку запропоновано у межах затверджених ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» у розмірі:

 1. Для першої групи платників єдиного податку встановити фіксовану ставку єдиного податку у розмірі 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму.
 2. Для другої групи платників єдиного податку встановити фіксовану ставку єдиного податку у розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
 3. Для третьої групи платників єдиного податку встановити фіксовану ставку єдиного податку у розмірі
 • 3 відсотки доходу у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим Кодексом України;
 • 5 відсотків доходу у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Станом на 01.01.2021 року на території Дрогобицької міської ТГ обліковано 3969 платників єдиного єдиного податку з них: 817 платників 1 групи, 1571 платників 2 групи та 1581 платників 3 групи. Згідно законодавства проєкт рішення має вплив виключно для платників єдиного податку 1 та 2 групи.

Єдиного податку за 2020 рік сплачено до бюджету Дрогобицької міської ТГ в сумі 65 747,3 тис. грн.

 

Аналіз втрат до  бюджету Дрогобицької міської  територіальної громади

п/н Назва показника У разі прийняття рішення

з 01.01.2022 р.

У разі не прийняття рішення

 

Відхилення, тис.грн.

(втрати до бюджету)

грн. Очікуваний обсяг надходжень тис.грн. грн. Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.
1

 

 

Єдиний податок

І-група

ІІ-група

 

239,3

1300,0

 

2 346,1

24 507,6

 

239,3

1300,0

 

2 346,1

24 507,6

 

 

  РАЗОМ

(втрати до бюджету)

  Х Х Х  

 

Підтвердження важливості проблеми:

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини Дрогобицької міської територіальної громади , виконання програм соціально-економічного розвитку територіальної громади, Дрогобицька міська рада має прийняти рішення «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність».

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи Так Ні
Громадяни так  
Держава так  
Суб’єкти господарювання так  
у тому числі суб’єкти малого підприємництва* так  

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів та ринкових механізмів:

Діючі ставки фіксованого податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, необхідно привести у відповідність до Податкового Кодексу України. Альтернативні варіанти будуть суперечити чинному законодавству України та поглиблювати існуючі проблеми, що стосуються нарахування та сплати єдиного податку.

 

 1. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов’язані з розв’язанням проблеми:

Основною ціллю прийняття даного регуляторного акта є мобілізація надходжень до бюджету Дрогобицької територіальної громади.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива .

Прийняти  рішення «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність»

Прийняття даного рішення забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати єдиного податку на території Дрогобицької міської територіальної громади та відповідне наповнення міського бюджету. Забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До  бюджету громади надійде 26853,7 тис. грн, що дозволить профінансувати заклади загальної середньої освіти, заклади дошкільної освіти, заклади культури, благоустрій та інші соціальні програми.

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1.     Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2.     Забезпечить відповідні надходження до бюджету Дрогобицької міської територіальної громади від сплати єдиного податку.

3.     Створить сприятливі фінансові можливості місцевої влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4.     Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1.     Сплата податків за обґрунтованими ставками.

2.     Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

3.     Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів

Сплата податків за запропонованими ставками в сумі: 26853,7 тис. грн.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Разом
всього в тому числі мікро
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

Єдиний податок

0 0 2388 2388 2388
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0 0 100% 100% 100%

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 4.     Сплата податків за обґрунтованими ставками.

5.     Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

1.     Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів

Сплата податків за запропонованими ставками в сумі: 26853,7 тис. грн.

 

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва

26 853 700,00

 

ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 – цілі прийняття проєкту регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть) Прийняття даного рішення  забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та єдиного податку на території Дрогобицької міської територіальної громади та відповідне наповнення бюджету. Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого само-врядування. До бюджету громади надійде 26853,7 тис. грн., що дозволить профінансувати комунальні заклади освіти, охорони здоров’я, благоустрій та інші соціальні програми. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків.

 

Рейтинг результативності Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива Держава: Надходження додаткових коштів до бюджету територіальної громади; спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади. Громадяни:

Сплата податків  за обґрунтованими ставками Суб’єкти господарювання: Сплата податків за обґрунтованими ставками.

Держава:

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням на  офіційному вебсайті масової інформації. Громадяни:

Сплата податків  за встановленими ставками

Суб’єкти господарювання: Витрати: Сплата податків  за запропонованими ставками. Сумарні витрати: 26853,7 тис.грн.

Наповнення  бюджету територіальної громади, збереження суб’єктів господарювання та робочих місць

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 2 Цілі прийняття проєкту рішення  «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність» будуть досягнуті  у повній мірі. До бюджету громади надійдуть додаткові кошти від єдиного податку. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів міської ради і платників податків і зборів Зміни до чинного законодавства:

– Податкового кодексу України;

– Бюджетного кодексу України;

– та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

 

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу – встановлення економічно- обґрунтованих  ставок єдиного податку,  , що є посильним для платників і забезпечить фінансову спроможність Дрогобицької  міської територіальної громади.

 

 1. V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Дрогобицької міської територіальної громади, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих місцевих податків.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта: 

Розробка проєкту рішення Дрогобицької міської ради «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність» та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб’єктами господарювання.

Оприлюднення проєкту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проєкту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії міської ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

 1. VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва додається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта:

З 1 січня 2022 року

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

У разі, якщо міська рада у термін до 15 липня не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків, такі податки справляються, виходячи з норм цього Кодексу, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів..

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Забезпечення відповідних надходжень до місцевого бюджету від сплати єдиного податку.

Основним показником результативності регуляторного акта є питома вага поступлень від єдиного податку до бюджету, зокрема, до місцевого бюджету.

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Відстеження результативності проводитиметься шляхом здійснення аналізу поступлень єдиного податку до бюджету, зокрема, до місцевого бюджету

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні:

– аналітичні показники Дрогобицького відділу податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок ГУ ДПС у Львівській  області;

– інформація фінансового управління Дрогобицької  міської ради.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися в період до одного року, після набрання чинності регуляторним актом.

У рамках статистичного методу відстеження аналіз офіційної статистичної інформації буде проводитися щодо розміру надходжень до міського бюджету та кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

 

Начальник фінансового управління                            Оксана Савран

Додаток

до аналізу регуляторного впливу

проєкту рішення Дрогобицької  міської ради

«Про встановлення фіксованих ставок

єдиного податку для фізичних осіб – підприємців,

 які здійснюють господарську діяльність»

 

 

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

 

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період  з 22 лютого 2021 року до 23 квітня 2021 року.

Порядковий номер Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1

 

Робочі наради та зустрічі з суб’єктами господарювання (опитування 2 Обговорено  запропоновані  ставки податків. Отримано інформацію від представників мікро та малого  підприємництва  та запропоновано залишити розміри  ставок місцевих податків на 2022 рік на рівні діючих ставок
2 Вид консультації:

у телефонному та усному

5 Отримано інформацію від представників  малого  підприємництва про  обговорення запропонованих ставок єдиного податку які діятимуть з 01.01.2022

 

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 2388 (одиниць),

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків)

 

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Порядковий номер Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік провадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п’ять років
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)
5 Інші процедури: (сплата податків та зборів), гривень (єдиний податок):

І група

 

 

ІІ група

 

 

 

239,3 грн.*12міс.= 2871,6 грн.

1300,0 грн.*12 міс.=15600,00 грн.

6 Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

І група

ІІ група

 

 

2871,6 грн.

15600,грн

Х  
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць  

817-І група

1571-ІІгрупа (20%)

8 Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’ єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

 

ВСЬОГО:

2346,1тис.грн.(І група)

24507,6тис.грн.(ІІ група)

 

26853,7

Х  
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Розмір мінімальної заробітної плати  на 01.01.2021-6000,00 грн.,прогноз на 2022 рік 6500,00 грн.( відповідно до схваленої Кабміном Бюджетної декларації на 2022-2024 роки), у погодинному розмірі на 2022 рік-39,16 грн.(6500,00 грн/166 год/міс.)

9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання 1год*39,16 грн.=39,16 0 0
10 Процедури виконання вимог регулювання 0,5 год*39,16 грн.=19,58 0 0
11 Процедури офіційного звітування 1год*39,16 грн.=39,16 0 0
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 0 0 0
13 Інші процедури 0 0 0
14 Разом, гривень 97,9 0 0
15 Кількість суб’єктів малого підпрємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 2388
16 Сумарно, тис.гривень 233,8 Х 0

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб’єктів малого підприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Показник Перший рік регулювання (стартовий), тис.гривень
1 Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання. 26853,0
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування. 233,8
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання. 27086,8
4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва.  
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 27086,8

 

 1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу визначено, що зазначена сума платежів є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва, а впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур не потрібне.

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія