ПОЛОЖЕННЯ Про порядок проведення земельних торгів на території Дрогобицької міської ради.

01.07.2016 437

ПОЛОЖЕННЯ Про порядок проведення земельних торгів на території Дрогобицької міської ради.

Додаток №1 до рішення      

Дрогобицької міської ради 

      від __________ 2016 р. № ___

ПОЛОЖЕННЯ

Про порядок проведення земельних торгів 

на території Дрогобицької міської ради.

Положення про порядок проведення земельних торгів на території Дрогобицької міської ради (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Земельного, Цивільного, Податкового, Бюджетного кодексів України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законів України “Про оцінку землі”, “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність”, “Про землеустрій”, Постанов Кабінету Міністрів України від 11.10.02р. №1531 “Про експертну грошову оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення”, інших нормативно-правових актів з питань регулювання земельних відносин в Україні.

1. Загальні положення

1.1.Подані в цьому Положенні терміни вживаються у значенні:

Земельні торги – продаж чи надання в оренду на конкурентних засадах у формі аукціону земельних ділянок комунальної власності суб’єктам підприємницької діяльності та фізичним особам.

Організатор земельних торгів  –  Дрогобицька міська рада.

Виконавець земельних торгів (ліцитатор)– юридична чи фізична особа, яка має дозвіл (ліцензію) на проведення земельних торгів, та діє на підставі договору  з організатором торгів.

Інформування населення та інших зацікавлених осіб, у тому числі суб’єктів     підприємницької     діяльності     –     розміщення     організатором в засобах масової інформації та мережі Інтернет офіційної інформації щодо земельних торгів.

Оголошення про земельні торги – опублікування в пресі офіційної інформації про продаж чи надання в оренду земельних ділянок на земельних торгах, яке здійснюється в порядку та строки, визначені статтею 137 Земельного кодексу України.

Лот – земельна ділянка, що виставляється для продажу чи надання в оренду на земельних торгах.

Вільні земельні ділянки – земельні ділянки несільськогосподарського призначення, не надані у власність чи користування, вільні від забудови та прав третіх осіб.

Об’єкт нерухомого майна (нерухоме майно, нерухомість) – земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці (будівля, споруда тощо), переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

Оренда землі – це засноване на договорі строкове, платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

Містобудівна документація – затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюється планування, забудова та інше використання територій (схема планування, генплан, детальний план територій, план червоних ліній, проект забудови території, проект розподілу території тощо).

Заявник – суб’єкт підприємницької діяльності, а також фізична особа, які у встановлений цим Положенням термін подали заяву про участь в земельних торгах.

Конкурсна комісія – орган, який утворюється Дрогобицькою міською радою для підготовки лотів до продажу та здійснення інших організаційних заходів.

Учасники земельних торгів – фізичні особи,   суб’єкти підприємницької діяльності, які сплатили реєстраційний і гарантійний внесок, уклали із виконавцем аукціону угоду про умови участі в земельному аукціоні або конкурсі і можуть бути покупцями чи орендарями відповідно до законодавства України.

Продажна ціна лота – ціна, яка формується, виходячи з експертної оцінки земельної ділянки, і не може бути меншою від неї, або річна орендна плата, яка формується, виходячи з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, і не може бути меншою трикратного розміру земельного податку.

Реєстраційний внесок – внесок, який сплачує заявник за реєстрацію його як учасника аукціону.

Гарантійний внесок – завдаток, який сплачує заявник, розмір якого встановлюється виконавцем земельних торгів, та не може перевищувати 10 відсотків стартової ціни продажу земельного лоту.

Переможець земельних торгів – учасник, який запропонував найвищу ціну чи розмір орендної плати відповідно до критеріїв, оголошених до початку земельного аукціону, або за рівних умов – найвищу ціну чи розмір орендної плати.

2. Продаж земельних ділянок  комунальної власності громадянам та юридичним особам здійснюється на конкурентних засадах, крім викупу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок.

На підставі звернень фізичних та юридичних осіб або з ініціативи відділу оренди та приватизації комунального майна або відділу містобудування та архітектури Дрогобицькою міською радою відповідно до її компетенції формується перелік вільних земельних ділянок, які можуть бути продані у власність або надані в оренду на земельних торгах.

Перелік таких ділянок протягом року може змінюватися і доповнюватися.

3. Положення визначає організаційно-правові засади і порядок:

 • проведення земельних торгів з продажу чи надання в оренду земельних     ділянок    комунальної    власності     суб’єктам підприємницької діяльності;
 • проведення     конкурсів щодо набуття права оренди земельних ділянок для реалізації інвестиційних проектів.

3.1. Об’єктами земельних торгів відповідно до цього Положення є земельні ділянки  комунальної власності, які призначені для продажу чи надання в оренду фізичним особам, суб’єктам підприємницької діяльності під забудову на земельних торгах.

Вільні земельні ділянки комунальної власності, які планується надати під багатоповерхову (багатоквартирну) житлову забудову, є пріоритетними об’єктами земельних торгів щодо набуття права оренди на земельну ділянку .

 

4. Підготовка та організація земельних торгів проводиться в кілька етапів:

 • формування переліку земельних ділянок, які виносяться на земельні торги;
 • підготовка лотів до продажу (виготовлення технічної документації із землеустрою та експертна оцінка земельної ділянки);
 • публікація   офіційного   повідомлення   про   проведення      земельних   торгів не пізніше ніж за 30 днів до  їх проведення, після затвердження в установленому порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ;
 • подання заяв на участь в земельних торгах, укладення угоди про умови участі суб’єктами підприємницької діяльності;
 • реєстрація заяв суб’єктів підприємницької діяльності, перевірка надходження від них коштів для участі в земельних торгах;
 • проведення земельних торгів;
 • підбиття підсумків земельних торгів;
 • проведення розрахунків;
 • оформлення права власності чи права оренди земельної ділянки.

 

2. Інформування населення

2.1. Інформування населення щодо виставлення на земельні торги земельних ділянок, їх розмір та  місце знаходження, цільове призначення, кількісний, якісний склад, доступ до комунікацій, стартову   ціну,   інвестиційні   чи   інші   вимоги   щодо   їх   використання,   якщо   такі встановлюються,    здійснюється відділом оренди та приватизації комунального майна виконавчого комітету Дрогобицької міської ради в засобах масової інформації: Народний часопис Галицька зоря, інтернет-сайт Дрогобицької міської ради.

 

2.2. На  підставі  рішення сесії про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та ціни продажу чи розміру орендної плати за земельні ділянки організатор земельних торгів не пізніше як за 30 днів до їх проведення публікує в друкованих та інших засобах масової інформації офіційне повідомлення та розміщення на інтернет – сайтах Дрогобицької міської ради та Львівської обласної ради про проведення земельного аукціону або конкурсу.

2.3. Офіційна інформація про виставлення земельних ділянок на земельні торги має вміщувати такі відомості:

– місцезнаходження та розміри земельних ділянок, згідно з кадастровим планом;

 • цільове призначення та функціональне використання земельних ділянок;
 • стартову ціну;
 • умови участі в земельних торгах
 • розмір реєстраційного та гарантійного внеску;
 • час та місце проведення земельних торгів;
 • назву, адресу установи, прізвище та посаду, номер телефону особи, в якої можна ознайомитись з документацією на земельну ділянку.

2.4. З моменту опублікування повідомлення виконавець надає можливість особам, які бажають взяти участь в земельних торгах, придбати за ціною, що встановлюється організатором, інформаційний пакет учасника земельних торгів та надає безоплатні консультації з питань проведення земельних торгів.

 

3. Порядок продажу та набуття права оренди земельних ділянок шляхом проведення земельних торгів

3.1. Вільні земельні ділянки несільськогосподарського призначення комунальної власності, призначені для продажу фізичним особам, суб’єктам підприємницької діяльності під забудову, підлягають продажу або надаються в   оренду на конкурентних засадах (земельні торги) відповідно до ст.ст.134-137 Земельного кодексу України.

Продаж зазначених земельних ділянок здійснюється з урахуванням містобудівної та землевпорядної документації, даних державного земельного кадастру з ініціативи Дрогобицької міської ради, відділу оренди та приватизації комунального майна або  покупців.

У земельних торгах можуть брати участь фізичні та юридичні особи, які сплатили реєстраційний та гарантійний внески і можуть бути покупцями відповідно до законодавства України.

3.2. Умовами проведення земельних торгів може бути передбачено виготовлення технічної документації на земельну ділянку та експертної оцінки земельної ділянки за рахунок коштів виконавця з подальшим відшкодуванням переможцем аукціону.

3.3. Виконавець аукціону забезпечує рівні умови участі всіх заявників в аукціонах та дотримання конфіденційності інформації, що міститься в заяві.

3.4Виконавець    земельних    торгів         на    підставі дозволу (ліцензії) на проведення земельних торгів та договору  із   організатором  проводить  аукціон.

4.Порядок подання заяв на аукціон

4.1. Для участі в аукціоні заявник – фізична особа (або її представник) чи уповноважена   особа   заявника   –   юридичної  особи   заповнює   заяву   (клопотання) українською мовою друкованими літерами чорним шрифтом без будь-яких виправлень.

4.2. Заява (клопотання) подається відповідно до затвердженої форми в трьох примірниках.

4.3. Заява   фізичної   особи   засвідчується   підписом   фізичної   особи   або   її представниками. Клопотання юридичної особи засвідчується підписом керівника та печаткою юридичної особи.

4.4. При поданні заяви виконавець аукціону присвоює заяві спеціальний номер, який містить інформацію про дату, коли було подано заяву, номер аукціону, на який вона подається, а також порядковий номер заяви.

4.5. В заяві заявника – фізичної особи вказується:

 • прізвище,  ім’я та по  батькові, реквізити документа,  що  посвідчує  особу заявника, адреса заявника, ідентифікаційний код;
 • назва, місцезнаходження, розмір та цільове призначення земельної ділянки, яку хоче придбати заявник;
 • згода заявника виконувати умови участі в аукціоні, визначені  інформаційним пакетом учасника аукціону, з якими повинен ознайомитись заявник;
 • документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внеску;
 • свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (у випадку якщо фізична особа такою є);
 • інформація   про   представника   заявника   у   випадку,   якщо   заяву   подає представник.

При поданні заяви фізична особа пред’являє паспорт або документ, що його замінює, а також довідку про сплату застави на рахунок, відкритий для обслуговування аукціону, і, при необхідності, свідоцтво про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.

4.6.У клопотанні юридичної особи вказується:

– повна назва, місцезнаходження та реквізити заявника;

 • назва, місцезнаходження, розмір та цільове призначення земельних ділянок, яку хоче придбати  заявник;
 • згода заявника виконувати умови аукціону, визначені інформаційним пакетом учасника аукціону, з яким і має ознайомитись заявник.

Разом з клопотанням юридична особа подає такі документи:

 • нотаріально завірені копії установчих документів;
 • свідоцтво  про  державну  реєстрацію  суб’єкта  підприємницької діяльності (нотаріально завірена копія) або відповідний витяг з Державного реєстру;
 • копія довідки про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
 • документ,   що  посвідчує  право  уповноваженої  особи  на  виконання  дій, передбачених цим Положенням;
 • довідку   про   оплату   гарантійного внеску   на  рахунок,   відкритий   для   обслуговування аукціону;
 • довідку  банку  про  реквізити  поточних  рахунків  та  наявність  коштів  на розрахунковому рахунку клієнта.

При поданні заяви уповноважена особа заявника – юридичної особи пред’являє паспорт.

4.7. Усі дії, пов’язані із заповненням заяви на участь в аукціоні, виконуються безпосередньо заявником – фізичною особою або її представником.

4.8. Усі дії щодо подання клопотання юридичною особою на участь в аукціоні виконує уповноважена особа заявника – юридичної особи.

4.9. Працівник   виконавця   аукціону,   який   приймає   заяву   (клопотання), перевіряє:

 • правильність оформлення заяви;
 • особу заявника (за документами, поданими заявником або його представником) на відповідність відомостей, зазначених у заяві.

4.10. Якщо  під  час  перевірок  поданих  документів  не  виявлено  помилок та порушень, то виконавець аукціону:

– у присутності заявника ( його представника або уповноваженої особи) реєструє заяву в книзі реєстрації заяв окремо по кожній ділянці. До книги реєстрації заяв заносить порядковий номер заяви, дату, прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або уповноваженого юридичної особи, назву юридичної особи;

 • засвідчує заяву підписом та відповідним штампом організатора аукціону;
 • залишає в себе оформлену заяву і всі документи, представлені заявником.

4.11.  При   подачі  заяви  сплачується  реєстраційний   внесок,   а  також  подаються документи,   які   підтверджують   сплату   гарантійного внеску   в   розмірах,   передбачених   цим Положенням.

5. Порядок та умови проведення земельних торгів

5.1Земельні торги проводяться лише за наявності не менше двох учасників на кожний лот. За наявності лише одного учасника лот з торгів знімається.

 1. Аукціон проводить ліцитатор.

5.3Продаж лота здійснюється не швидше другого кроку проведення відкритих аукціонних торгів ліцитатором. Значення кроку при продажу земельної ділянки визначається рішенням сесії.

5.4. Після закінчення торгів по лоту ліцитатор оголошує про продаж лота, називає адресу земельної ділянки, ціну продажу, аукціонний номер переможця торгів і викликає переможця для підписання протоколу, який ведеться під час аукціону. До протоколу заноситься назва лоту, початкова ціна, пропозиції учасників аукціону та результат торгів (остаточна ціна продажу, реквізити переможця). Протокол підписується також уповноваженим представником організатора аукціону. Протокол складається у трьох примірниках: один – для переможця, другий – для міської ради, третій – ліцитатору.

5.5. Учасник торгів, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь в аукціоні. Крім цього  учасник торгів, який відмовився від підписання протоколу аукціону зобов’язаний сплатити на користь місцевого бюджету м. Дрогобича штраф у розмірі 10% від аукціонної ціни земельної ділянки. Сума застави йому не повертається. За рішенням ліцитатора торги по цьому об’єкту можуть бути поновлені в день проведення аукціону.

5.6. Не пізніше трьох робочих днів після підписання протоколу, продавець  і учасник   –   переможець   земельного   аукціону   укладають   договір   купівлі-продажу земельної ділянки, який посвідчується нотаріально.

5.7. Переможцеві   аукціону   сума   завдатку   зараховується   при   подальших розрахунках.

5.8. Сума   завдатку   повертається   всім   учасникам   аукціону   протягом    10 банківських днів після закінчення аукціону, крім переможця, осіб, на яких накладено штраф у розмірі завдатку, та осіб, які не виявили бажання придбати об’єкти аукціону при оголошенні початкової ціни. Особи, на яких накладено штраф у розмірі завдатку, одержують суму застави з відрахованою сумою штрафу.

5.9. Вартість придбаної земельної ділянки оплачується покупцем в порядку, передбаченому договором купівлі-продажу земельної ділянки. У випадку невнесення коштів, результати аукціону по конкретному лоту анулюються, витяг  з   протоколу   визнається   таким,   що   втратив   чинність,   а   сума   застави   не повертається особі, яка стала переможцем торгів.

6.Визнання земельних аукціонів такими, що не відбулися

6.1. Земельні аукціони можуть бути визнані такими, що не відбулися, у випадку:

– відсутності учасників або ж наявності лише одного зареєстрованого учасника аукціону по виставленому лоту;

 • якщо жоден із покупців не запропонував ціну, вищу за стартову ціну земельної ділянки по лоту;
 • несплати в установлений термін переможцем земельного аукціону належної суми за придбану земельну ділянку.

Рішення    про   визнання     земельного    аукціону  таким, що не відбувся,

приймає  організатор  та  виконавець  земельних  торгів  (аукціону).

Спори щодо визнання результатів аукціонів недійсними вирішуються в судовому порядку.

7. Повторний продаж та надання в оренду вільних земельних ділянок на аукціоні

7.1. Відділ оренди та приватизації комунального  майна складає перелік

земельних ділянок, не проданих або знятих з продажу на аукціоні, та готує проект рішення про повторний їх продаж на земельних торгах.

7.2. Для повторного проведення аукціону можлива зміна умов продажу щодо  початкової ціни, але не нижче експертної грошової оцінки, а також можлива зміна критеріїв визначення Переможця та цільове призначення земельних ділянок.

8. Вступ у право власності чи набуття права оренди та порядок розрахунків

8.1.Покупець   набуває   право   власності   на   придбану   земельну   ділянку   за результатами проведених земельних торгів з  моменту  видачі документу, що посвідчує право власності на земельну ділянку, якщо інше не передбачено договором  купівлі-продажу земельної ділянки, а право оренди на земельну ділянку виникає з дня укладання договору оренди землі і його державної реєстрації, за бажанням сторін.

Порядок проведення розрахунків за придбану на аукціоні земельну ділянку визначається договором купівлі-продажу. 

 Секретар міської ради О. Хрущ

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія