Про міський бюджет м. Дрогобича на 2019 рік

19.11.2018 396

Про міський  бюджет  м. Дрогобича на 2019 рік

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА
сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ

від ____________2018 № ___

Про міський бюджет
м. Дрогобича на 2019 рік

Беручи до уваги рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради від _____________2018 № ___ «Про міський бюджет м. Дрогобича на 2019 рік», керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування”, враховуючи рекомендації постійної комісії ради з питань бюджету, планування, фінансів та цінової політики (протокол від _____№ _____), Дрогобицька міська рада ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2019 рік:
доходи міського бюджету у сумі 516570000 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету 494509800 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету 22060200 гривень згідно з додатком № 1 до цього рішення;
видатки місцевого бюджету у сумі 516570000 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету 494509800 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету 22060200 гривень згідно з додатком № 3 до цього рішення;
повернення кредитів до міського бюджету у сумі 1732892 гривні, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету 1732892 гривні згідно з додатком № 4 до цього рішення;
надання кредитів з місцевого бюджету у сумі 1732892 гривні, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету – 1732892 гривні згідно з додатком № 4 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 200000 гривень, що становить 0,04 відсотки видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом згідно з додатком № 2 до цього рішення;
резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 500000 гривень, що становить 0,1 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком № 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України надати право міському голові у разі зміни або встановлення Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, обласною радою, обласною державною адміністрацією обсягу міжбюджетних трансфертів для міського бюджету м.Дрогобича на 2019 рік, внести відповідні зміни до міського бюджету, в тому числі їх розподіл та перерозподіл, передачу між загальним і спеціальним фондами, з подальшим затвердженням цих змін на сесії міської ради.
4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 37788400 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
6. Установити граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників коштів міського бюджету із урахуванням економії, у зв`язку з проведенням заходів з енергозбереження згідно з додатком № 8.
7. Установити, що до загального фонду міського бюджету на 2019 рік належать доходи, визначені ст. 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 93,96,97 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також надходження відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України 2019 рік”.
8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 69-1 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти та надходження відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України 2019 рік”.
9. Визначити граничний обсяг гарантованого місцевого боргу у сумі 1702892 гривень.
10. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню.
11. За наявності тимчасово вільних коштів міського бюджету, фінансовому управлінню, в особі начальника здійснювати їх розміщення на конкурсних засадах на депозитні рахунки фінансово-кредитних установ відповідно до вимог Бюджетного кодексу та за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України. Кошти, що будуть взяті з міського бюджету, мають бути повернені на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше, ніж за 10 днів до закінчення бюджетного періоду.
12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Дрогобицької міської ради в особі начальника фінансового управління отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
– позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
13. Надати право розпорядникам коштів міського бюджету, відповідно до положень Бюджетного кодексу України обслуговування бюджетних коштів в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ здійснювати в установах банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.
14. Головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Дрогобицькою міською радою, та коштів, наданих під місцеві гарантії;
4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня року, що настає за звітним;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
5) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;
6) забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;
7) привести показники з мережі, штатів та контингентів установ і закладів у відповідність до розмірів коштів, передбаченими на їх утримання у 2019 році, не допускати росту чисельності працівників та їх структурних підрозділів, оптимізувати мережу закладів соціально-культурного призначення, забезпечивши максимальне використання наявних потужностей;
8) у місячний термін підготувати і подати на розгляд сесії міської ради програми, які не затверджені і кошти на реалізацію яких передбачені в додатку № 7.
Відділу охорони здоров’я (В.Чубі) з метою своєчасного надання медичної допомоги в обсягах не нижчих гарантованих державою мешканцям інших міст та районів, клопотати перед місцевими радами про відшкодування коштів на лікування мешканців, шляхом надання цільової субвенції бюджету міста згідно з укладеними угодами.
15. Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України:
15.1. Якщо після прийняття рішення про міський бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у такому випадку здійснюється рішенням сесії міської ради за погодженням з постійною комісією ради з питань бюджету, планування, фінансів та цінової політики у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
15.2. У процесі виконання міського бюджету в межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів міського бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл затверджених та додатково наданих трансфертів здійснюється з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства міським головою за погодженням з головою постійної комісії ради з питань бюджету фінансів, цінової політики та інвестицій з подальшим затвердженням внесених змін на сесії міської ради.
15.3. У межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
16. У разі внесення змін Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації у частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, фінансовому управлінню Дрогобицької міської ради враховувати такі зміни під час складання та виконання розпису міського бюджету на 2019 рік.
17. Установити, що підприємства комунальної власності за підсумками фінансово-господарської діяльності сплачують до загального фонду міського бюджету 15 % чистого прибутку поквартально.
18. У 2019 році передача в оренду майна комунальної власності здійснюється на конкурсних засадах, окрім майна, що передається в оренду бюджетним установам, громадським організаціям у сфері культури та мистецтва, громадським організаціям ветеранів, інвалідів та центрам яким визначено доцільність надання державної допомоги відповідно до ст.14.1, 14.2 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, органам Пенсійного фонду України, релігійним організаціям для забезпечення проведення богослужінь, релігійних обрядів . При визначенні орендних ставок на комунальне майно, які затверджені Кабінетом Міністрів України є індикативними і застосовуються як стартові при проведенні конкурсу.
Відділу оренди та приватизації комунального майна (Р.Росоха) вжити вичерпних заходів у частині зростання надходжень орендної плати за землю, плати за оренду комунального майна, від продажу майна та землі.
Відділу економіки виконавчих органів Дрогобицької міської ради (Т.Бачинський) вжити заходів щодо збільшення надходжень місцевих податків і зборів, пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.
19. Забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
20. Дане рішення набуває чинності з 1 січня 2019 року.
Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Т.Кучму.

Міський голова Т.Кучма

Переглянути додаток

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту