№ 358 Розпорядження міського голови “Про затвердження інструкції з пожежної безпеки для чергових по місту та інструкції з охорони праці та виробничої санітарії

15.06.2016 684

№ 358 Розпорядження міського голови “Про затвердження інструкції з  пожежної безпеки для чергових   по місту та інструкції з охорони праці  та виробничої санітарії

 

ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

М І С Ь К О Г О   Г О Л О В И

 від 14 червня 2016 р.№358-р

Про затвердження інструкції з

пожежної безпеки для чергових

по місту та інструкції з охорони праці

та виробничої санітарії

З метою дотримання правил протипожежної безпеки та безпеки охорони праці, керуючись Правилами пожежної безпеки в Україні, затверджених МВС України від 30.12.2014 № 1417, Законом України «Про охорону праці», керуючись пп.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.Затвердити Інструкцію з пожежної безпеки для чергових по місту згідно з додатком №1.

2. Затвердити Інструкцію з охорони праці та виробничої санітарії для всіх працюючих згідно з додатком №2.

3. Розпорядження міського голови від 27 квітня 2007р. № 236-р вважати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Дрогобицької міської ради, керуючого справами виконкому В. Коцюбу.

Міський голова Т. Кучма

 

Додаток №1

                                                                   до розпорядження міського голови

                                                                   від 14 червня 2016 р.

                                                                   № 358-р

Інструкція

З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

ДЛЯ ЧЕРГОВИХ ПО МІСТУ

1.ГАЛУЗЬ ЗАСТУСУВАННЯ

     Ця інструкція поширюється на чергових по місту, встановлює вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта, і є обов’язковою для вивчення та виконання черговим по місту.

2. ОБОВ’ЯЗКИ ЩОДО КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО РЕЖИМУ, 

ОГЛЯДУ ТЕРІТОРІЇ Ї ПРИМІЩЕНЬ

2.1 Заступаючи на чергування, чергові по місту зобов’язані:

Впевнитись у наявності всіх ключів, пеналів, документацій чергових по місту;

Перевірити працездатність приймальних станцій автоматичної пожежної та охоронної сигналізації, про що зробити запис у спеціальному журналі;

Ознайомитись з записами чергових по місту, що змінюються, та намітити заходи з усунення виявлених у вечірній і нічний час протипожежних та інших порушень і недоліків. Протягом чергування черговий по місту повинен постійно здійснювати контроль за протипожежним та режимним станом офісного приміщення та території.

2.2 Виявлені недоліки та ті, про які сповістили працівники, повинні негайно (за можливості) усуватися шляхом повідомлення про це керівництва.

2.3 Під час перевірки протипожежного режиму офісних приміщень, холів та коридорів черговий по місту повинен:

Впевнитись у наявності первинних засобів пожежогасіння – вогнегасників:

Знати та вміти перевірити роботу пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;

Оглянути стан шляхів евакуації, запасних виходів, сповіщувачів автоматичної сигналізації, оповіщувачів про пожежу та кнопок сповіщення про пожежу з ручним пуском.

2.4 Під час перевірки протипожежного режиму території черговий по місту зобов’язаний:

Оглянути стан пожежних гідрантів (ПГ) та під’їздів до них і наявність покажчиків ПГ;

Впевнитись чи вільний в’їзд в арку на територію;

 

У вечірній та нічний час перевірити стан освітлення території.

2.5 Перевірки повинні здійснюватись одним черговим по місту з інтервалом у 4 год. Порушення та недоліки, які не вдалося усунути під час перевірки, відображаються в рапорті під час приймання-здавання чергування (або в Журналі).

2.6 У разі спрацювання системи автоматичної пожежної сигналізації необхідно негайно повідомити про це пожежну охорону за тел. 101 та прибути на місце, звідки надійшов сигнал тривоги. Якщо спрацювання буде хибним, треба дати відбій пожежній охороні. У тому випадку, коли сигнал надійшов з приміщення, до якого доступ черговим по місту заборонений, необхідно діяти згідно вказівок керівництва.

2.7 Чергові по місту повинні вміти користуватися всіма первинними засобами пожежогасіння, які є на об’єкті, що охороняється. Навчання способам гасіння умовної пожежі чергові по місту мають проходити при прийомі на роботу.

2.8 У приміщенні чергових по місту є список посадових осіб, яких слід викликати в нічний час (вихідні та святкові дні) у разі виникнення пожежі. У списку зазначаються адреси, телефони.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ДІЇ ЧЕРГОВИХ ПО МІСТУ 

У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ

3.1 При виникненні пожежі чергові по місту зобов’язані:

Повідомити по тел. 101 Державну службу надзвичайних ситуацій та відповідальних осіб установи;

Вжити заходів щодо гасіння пожежі з використанням первинних засобів пожежогасіння;

Вимкнути у разі необхідності струмоприймачі,

Організувати рятування людей (евакуацію), вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов’язаних з ліквідацією пожежі;

Забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;

Перевірити здійснення оповіщення людей про пожежу.

Організувати взаємодію з аварійними службами (електротехнічною, газовою, сантехнічною та транспортною).

3.2 До прибуття посадових осіб установи, черговий по місту повинен зустрічати прибуваючі підрозділи пожежної охорони і найкоротшим шляхом направити їх на місце пожежі. До прибуття посадових осіб установи черговий по місту не повинен залишати місце пожежі і, за можливості, надавати консультативну допомогу керівникові гасіння пожежі щодо місцезнаходження того чи іншого обладнання, кнопок вмикання насосів-підвищувачів, запасних виходів, виходів на горище тощо.

Перший заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів Дрогобицької

міської ради,керуючий справами виконкому                                В. Коцюба

Додаток № 2

До розпорядження міського голови

від 14 червня 2016 р.

№ 358-р

Інструкція з охорони праці

та виробничої санітарії для всіх працюючих

1.Загальні положення

1.1. Всі поступаючи на роботу повинні пройти вступний інструктаж з техніки безпеки й виробничої санітарії в спеціаліста з охорони праці.

1.2. Після вступного інструктажу поступаючи на роботу і переведені на нову роботу проходить інструктаж на робочому місці.

Повторний інструктаж з охорони праці проводиться 1 раз на 6 місяців.

Позачерговий інструктаж проводиться в наступних випадках:

  • При зміні технологічного процесу , устаткування, пристроїв , матеріалів і.т.д., в зв’язку з чим змінилися умови праці;
  • Коли із – за незадовільного інструктажу працівників стався нещасний випадок або профотруєння;
  • При необхідності ознайомлення працюючих доповнюючи вимог, в зв’язку з введенням нових правил і інструкцій з техніки безпеки і виробничої санітарії;
  • При порушенні працюючими Правил ї інструкцій з техніки безпеки і виробничої санітарії, пожежної безпеки.

1.3.Періодично, 1 раз в три роки, працівники підлягають перевірці знань з охорони праці в об’ємі затвердженої програми.

1.4 Нещасні випадки в установі розслідуються на протязі трьох діб, оформляються актом за формою Н-1,Н-5. Акт є основним документом , який підтверджує нещасний випадок на роботі і видається потерпілому.

Про всі нещасні випадки на робочому місці терміново повідомляти керівництво, спеціаліста з охорони праці, уповноваженого трудового колективу, і звернутись за медичною допомогою.

1.5.Працівники адміністративно – технічного персоналу, які своїми діями, вказівками, або навпаки, відсутністю їх, сприяли виникненню нещасного випадку, профзахворювання несуть в залежності від важкості матеріальну або кримінальну відповідальність згідно діючого закону.

1.6. За порушення правил охорони праці винні несуть відповідальність згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Кодексу законів  про працю України і Кримінального кодексу України.

2. Спеціальні вимоги.

2.1 Працівники , які приймаються на роботу , а також при переведенні на іншу роботу , повинні пройти попередній медичний огляді періодичний (протягом трудової діяльності ) медичний огляд.

2.2. Виконувати тільки ту роботу, яка передбачена його обов’язками, суворо дотримуватись технологічної дисципліни і режиму роботи устаткування, передбачених інструкціями з устаткування.

2.3. Не отримавши інструктаж з охорони праці і не вивчивши інструкції по своїй спеціальності ( професії), працівник до роботи не допускається.

2.4. Виконувати вказівки попереджувальних написів і плакатів.

2.5.Користуватись під час роботи справними захисними пристроями.

2.6.Перед початком роботи звільнити робоче місце від зайвих предметів, перевірити чи достатньо воно освітлене.

2.7 Тримати робоче місце в чистоті і порядку.

2.8. Не допускати на своє робоче місце осіб, які не мають  відношення до виконуваної роботи.

2.9. Для запобігання простудним захворюванням необхідно стежити , щоб одяг і взуття не були мокрими, уникати протягів і вимагати від керівництва усунення їх, не переохолоджувати і не перегрівати тіло, особливо ноги.

2.10. При роботі з електроприладами дотримуватись правил електробезпеки.

В разі виявлення порушення ізоляції електропроводів, відкритих струмоведучих частин електроустаткування або порушення заземлення , треба негайно повідомити про це свого безпосереднього керівника і чекати електрика для усунення несправності.

– вивчити способи звільнення потерпілого при ураженні струмом і способи подання йому першої допомоги.

3. Перша допомога при нещасних випадках.

3.1 Перев’язка при пораненнях. Поверхню шкіри навколо рани змастити настойкою йоду і накласти стерильну пов’язку. Для запобігання проникненню інфекції, рану забороняється промивати водою. При великій кровотеч , вище рани наложити жгут, тримати його не більше 1,5 год.

3.2 При переломі руки або ноги, покласти потерпілого горизонтально, на місце переломи накласти пов’язку з шиною Пов’язка з шиною не дає можливості рухатись пошкодженій частині тіла і зменшує біль. При відкритому переломі на місце перелому накласти стерильну пов’язку, а потім шину.

3.3.При легких ударах наложити холодний компрес. При важких ударах покласти потерпілого на носилки, до прибуття лікаря прикладати до забитого місця холодний компрес.

3.4. При термічних опіках змазати рану проти опіковою маззю і накласти стерильну пов’язку.

3.5.При хімічних опіках змити сильним струменем чистої води місце попадання хімікатів і накласти стерильну пов’язку.

3.6.Діставши травму, звернутись за медичною допомогою  до лікаря. Місце, на якому стався нещасний випадок, збережіть в такому стані, в якому воно було під час нещасного випадку

 

3.7.Надання допомоги потерпілим слід здійснювати згідно з «Інструкцією з охорони праці з надання першої (долікарської) допомоги потерпілим при нещасних випадках на виробництві».

Перший заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів Дрогобицької 

міської ради, керуючий справами виконкому                          В. Коцюба

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту