Проект рішення «Про Порядок встановлення вивісок у місті Дрогобич»

05.05.2016 532

Проект рішення «Про Порядок встановлення вивісок у місті Дрогобич»

Проект рішення «Про Порядок встановлення вивісок у місті Дрогобич»

До відома суб’єктів господарювання
На розгляд чергової сесії Дрогобицької міської ради виноситься проект рішення «Про Порядок встановлення вивісок у місті Дрогобич».
1. Стислий виклад проекту регуляторного акту:
З метою удосконалення порядку розміщення вивісок та забезпечення комплексного підходу до розміщення конструкцій на фасадах будівель у м. Дрогобич, недопущення можливих пошкоджень пам’яток архітектури та історичного ареалу міста відповідно до Правил благоустрою і утримання територій м. Дрогобича, затверджених рішенням міської ради від 25.10.2013 № 1151, Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003р. №2067, керуючись Законами України “Про рекламу”, “Про благоустрій населених пунктів”, “Про охорону культурної спадщини” та п.37 ч.1 ст.26 Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада вирішила:
1. Затвердити Порядок встановлення вивісок в місті Дрогобич згідно з додатком.
2. Зобов’язати підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, а також фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності оформити технічні паспорти вивісок та привести вивіски у відповідність до вимог Порядку в термін до __ __________ 2016 року. (термін буде визначено враховуючи рекомендації постійних комісії Дрогобицької міської ради)
2. Зауваження та пропозиції можуть бути подані:
– за поштовою адресою:  пл. Ринок, 20, м. Дрогобич 82100 відділ містобудування та архітектури Дрогобицької міської ради.
– за електронною адресою: [email protected]
3. Проект регуляторного акта розміщено у місцевому часописі «Галицька зоря» та на офіційному WEB сайті Дрогобицької міської ради: http://www.drohobych-rada.gov.ua
4. Строк прийняття зауважень та пропозицій до 23.07.2016 року.
5. Зауваження та пропозиції приймаються в електронному та паперовому вигляді.
6. Аналіз впливу регуляторного акта
Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення
Необхідність розробки та прийняття проекту рішення сесії Дрогобицької міської ради “Про Порядок встановлення вивісок в місті Дрогобич” зумовлене доопрацюванням правового регулювання зазначеного питання на місцевому рівні. Частково розміщення вивісок регулюється нормативними актами Кабінету Міністрів України та інших центральних органів виконавчої влади (наприклад: розташування вивісок органів державної влади, навчальних закладів тощо), ліцензійними умовами провадження певних видів господарської діяльності, правилами сертифікації послуг харчування, готельної діяльності, правилами торгівлі різними видами товарів. На теперішній час у місті недостатня інформаційна база стосовно елементів міського дизайну.
Існуюча правова невизначеність у сфері розміщення вивісок призвела до негативних наслідків:
– спотворення цілісного архітектурно-дизайнерського ансамблю міста, в першу чергу, історичного центру Дрогобича, що поступово втрачає свою унікальність через безконтрольне, самовільне розміщення на фасадах будинків і споруд різного роду вивісок, які в окремих випадках не відповідають естетичним вимогам або дисгармоніюють з архітектурним вирішенням будівлі;
– порушення майнових прав, передусім територіальної громади міста Дрогобича та ослаблення економічних основ місцевого самоврядування при здійсненні майнових операцій з об’єктами права комунальної власності, що на теперішній час відбувається при безконтрольному використанні (а іноді і пошкодженні) фасадів будинків, які є власністю територіальної громади міста;
– розповсюдження по місту вивісок, які не відповідають сучасним вимогам містобудування щодо формування безпечного та комфортного урбаністичного середовища й чинним нормативним актам у галузі будівництва, стандартизації та метрології.
Суб’єкти, на яких проблема справляє негативний вплив – жителі та гості міста, для яких:
– небезпечні за технічним станом вивіски можуть становити загрозу для життя чи здоров’я;
– низький естетичний    вигляд насичених вивісками фасадів будівель, передусім, пам’яток історико-культурної спадщини, а також вивіски з
помешкання, що призводить до справедливого нарікання мешканців ;
– порушенням мовного режиму можуть викликати пониження соціального самопочуття.
Визначення цілей регулювання
Основними цілями проекту слід визначити наступні:
Створення сучасного правового простору щодо розміщення вивісок, що буде відповідати потребам як суб’єктів господарювання, так і територіальної  громади міста, шляхом прийняття  місцевого  нормативно-правового акта, який врегулює процедуру розміщення вивісок та запобігатиме самовільному використанню комунальної власності при їх встановленні.
2.1. Впровадження єдиної цілісної, впорядкованої, структурованої та прозорої системи в цій сфері, що дозволить:
а) організувати взаємодію між суб’єктами господарювання, які розміщують вивіски з органами місцевого самоврядування;
б) запровадити єдину форму документа, відповідно до якого повинна розміщуватися  вивіска, та порядок його погодження  й  реєстрації  органами
виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими уповноваженими особами;
в) створити систему контролю за процесом розміщення вивісок, їх технічним станом.
2.2. Найбільш повне задоволення потреб дрогобичан та гостей міста в етичному, естетичному використанні міського інформаційного простору, спрямованих на реалізацію конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля.
Альтернативні способи досягнення цілей:
3.1. Залишення існуючої ситуації без змін та неприйняття запропонованого проекту. Враховуючи усі негативні наслідки недостатнього нормативно-правового регулювання розміщення вивісок, розглядати цю альтернативу недоцільно.
3.2. Очікування прийняття нормативного акта з вирішення цієї проблеми на загальнодержавному рівні. Такий альтернативний спосіб неприйнятний через малоймовірність.
Регулювання відносин у сфері розміщення вивісок за порядком, що аналізується. Перевага обраного способу над вищезазначеними альтернативними ґрунтується на принципі імперативності (загальнообов’язковості) рішень сесії Дрогобицької міської ради, що встановлено Конституцією України та Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
Опис механізму регулювання та відповідних заходів
Описану в пункті 1 проблему пропонується розв’язати шляхом прийняття рішення сесії Дрогобицької міської ради “Про Порядок встановлення вивісок у місті Дрогобич”, в якому передбачено:
4.1. Вимоги до вивісок:
а) архітектурно-естетичні – стосовно необхідності дотримання структурної побудови, стилістичної єдності фасадів, недопущення пошкодження елементів архітектури при розміщенні вивісок тощо;
б) технічні – стосовно жорсткості, міцності, стійкості конструкції, безпеки при її експлуатації, відповідності встановленим державним нормам та стандартам;
в) інформаційні – стосовно обсягів інформації, яку мають містити вивіски відповідно до чинного законодавства, мовного режиму, використання торгових марок;
г) до місця розташування, яке повинно інформувати споживача про місце знаходження суб’єкта господарювання.
Одночасно, порядок містить норми та визначення термінів.
4.2. Правила розміщення вивісок, де визначено процедуру погодження та реєстрації технічного паспорта вивіски, відповідно до якого вона повинна розміщуватися.
4.3. Уповноваження відділ містобудування та архітектури здійснювати реєстрацію технічних паспортів вивісок, ведення електронного реєстру вивісок, контролювання їх розташування на території міста та прийняття відповідних мір згідно чинного законодавства, в тому числі і визначення процедури демонтажу самовільно встановлених вивісок.
Розробка проекту рішення сесії Дрогобицької міської ради  “Про Порядок встановлення вивісок в місті Дрогобич” здійснювалась за принципами законності, гласності (відкритості та загальнодоступності), колегіальності, економічної та юридичної обґрунтованості тощо. Враховано практичний досвід роботи щодо регулювання розміщення вивісок в інших містах України – Львові, Києві, Чернівцях, Одесі.
Обґрунтування можливостей досягнення цілей у разі прийняття регуляторного акта
Прийняття  даного  регуляторного  акта  врегульовує  правові відносини,що виникають між суб’єктом господарювання й органами виконавчої влади та місцевого самоврядування при розташуванні на території міста елемента дизайну. За рахунок викладення вимог до вивісок, регламенту їх   легалізації, повноважень відділ містобудування та архітектури, відділу муніципальної поліції та правопорядку, органу  охорони  культурної спадщини (в разі необхідності) та відповідальності суб’єктів  господарювання, регуляторним актом знижено до мінімуму вплив зовнішніх факторів на сферу розміщення вивісок.
До негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог регуляторного акта, можна віднести недотримання суб’єктами господарювання порядку, що аналізується, в частині необхідності погодження та реєстрації технічного паспорту. Дія означених негативних обставин буде обмеженою через те, що в поданому проекті визначено структурний підрозділ міськвиконкому, що має здійснювати контроль за виконанням Порядку, та передбачено відповідальність суб’єктів господарювання за їх невиконання. Виникнення будь-якої шкоди внаслідок дії акта не передбачається.
Впровадження рішення сесії Дрогобицької міської ради “Про Порядок встановлення вивісок в місті Дрогобич” після його прийняття має здійснюватися:
– відділом містобудування та архітектури – в частині інвентаризації вивісок, контролю за дотриманням вимог Положення та реєстрації технічних паспортів вивісок;
– органи, що погоджують технічний паспорт вивіски – відділ містобудування та архітектури Дрогобицької міської ради, відповідний орган охорони культурної спадщини;
– власник місця розташування або уповноважена ним особа.
Контроль за виконанням Порядку систематично здійснюють  відділ містобудування та архітектури та інші органи у межах своєї компетенції.
Очікувані результати прийняття акта
Реалізація проекту цього рішення дозволить упорядкувати систему розміщення вивісок на території м. Дрогобича та за рахунок впровадження вимог до них, очистити місто від конструкцій, що через незадовільний технічний стан створюють загрозу життю або здоров’ю людей та / або можуть заподіяти шкоду (майнову чи не майнову) третім особам.
Надаємо, у вигляді таблиці прогнозовані результати дії порядку у випадку його прийняття:

Органи місцевого самоврядування
Можливі вигоди Можливі витрати
·               Досягнення цілей, передбачених у пункті 2

аналізу

·               Виключення ситуацій, пов’язаних з можливими корупційними діями, неофіційними витратами суб’єктів господарювання в процесі розміщення вивіски

Витрати відсутні

Населення
Можливі вигоди Можливі витрати
·                 Захист майнових прав територіальної громади міста Дрогобич при використанні фасадів будинків, які є комунальною власністю

·                Посилення рівня безпеки та комфорту міського середовища через скорочення кількості вивісок у незадовільному технічному та санітарному стані

·               Витрати відсутні
Суб’єкти господарювання
Можливі вигоди Можливі витрати
·                Досягнення цілей, передбачених у   пункті 2

аналізу

·                       Виключення ситуацій, пов’язаннях з можливими корупційними діями, неофіційними витратами суб’єктів господарювання в процесі розміщення вивіски

·             Додаткове забезпечення можливості оскарження незаконних дій з боку органів та осіб, які мають компетенцію на втручання в процес розташування вивісок

Витрати пов’язані з виготовленням ескізного проекту вивіски, як складової технічного паспорта

Впровадження в дію запропонованого рішення не включає додаткових витрат на його контроль, тому, як не передбачає збільшення кадрового складу органів місцевого самоврядування та відповідних структур. Також, необхідно зазначити, що положення проекту рішення стосовно витрати коштів не поширюється на суб’єктів господарювання, які не займаються діяльністю, пов’язаною з реалізацією даного порядку.
Обґрунтування строку дії акта
Термін дії регуляторного акта залежатиме від терміну прийняття порядку розміщення вивісок на загальнодержавному рівні.
Визначення показників результативності акта
Проект рішення сесії Дрогобицької міської ради “Про Порядок встановлення вивісок в місті Дрогобич” є загальнообов’язковим для застосування на території міста Дрогобич для усіх суб’єктів господарювання Дрогобича.
Враховуючи всі позитивні та негативні сторони вказаного проекту, вважається, що прогнозні показники результативності дії рішення сесії Дрогобицької міської ради “Про Порядок встановлення вивісок в місті Дрогобич” наступні:
– рівень поінформованості населення та суб’єктів господарювання по основним положенням рішення – у відповідності до ч.5 ст.12 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” визначається кількістю осіб, що прочитають зазначене рішення на офіційному сайті Дрогобицької міської ради за результатами оприлюднення, або отримають вказаний регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування для належного реагування.
Для оцінки результативності акта будуть використовуватися такі статистичні показники:
– кількість технічних паспортів на вивіски, що надійшли на погодження та реєстрацію;
– кількість зареєстрованих технічних паспортів на вивіски;
– терміни погодження та реєстрації технічних паспортів на вивіски;
– кількість встановлених в місті вивісок;
– кількість вивісок, розташованих на місцях, що перебувають у комунальній власності;
– кількість демонтованих вивісок: добровільно, примусово.
Заходи щодо відстеження результативності акта
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься на підставі даних за статистичними показниками.
Оскільки для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності даного нормативу буде проведено через рік з дня набрання ним чинності, розробниками цього проекту.
Повторне відстеження результативності даного регуляторного акта  буде проведено через два роки з дня набрання ним чинності. За результатами встановлюється повнота та ефективність введення в дію нормативу.

Про Порядок встановлення вивісок у місті Дрогобич

ПОРЯДОК встановлення вивісок у місті Дрогобич

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту