АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення «Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів у міському автомобільному транспорті»

20.05.2022 1570

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ  проекту рішення «Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів у міському автомобільному транспорті»

Проект рішення виконавчого комітету

Додаток

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради
«Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових
відходів для населених пунктів Дрогобицької міської територіальної громади.»

Даний аналіз регуляторного впливу (надалі-Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 №1160-ІV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308 та визначає правові і організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів для населених пунктів Дрогобицької міської територіальної громади».

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Регуляторним актом, що є предметом цього Аналізу, планується затвердити нові, уточнені затвердження норми надання послуг з вивезення побутових відходів для населених пунктів Дрогобицької міської територіальної громади. Повноваження щодо затвердження зазначених норм віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування.
Норми надання послуг використовуються для розрахунків під час проектування схем санітарної очистки, об’єктів для захоронення побутових відходів, у процесі визначення необхідної кількості машин та механізмів, обслуговуючого персоналу, планування робіт та витрат на очистку території міста, а також для визначення обсягів утворення відходів на об’єкті для розрахунків між замовниками та підприємствами які виконують роботи із санітарної очистки міста.
Відповідно до п. 1.4 Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів затверджених Наказом Міністерства житлово-комунального господарства №259 від 30.07.2010 року та п.7 Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Постановою Кабінета Міністрів України від 10 грудня 2008 р. №1070 норми переглядаються раз на п’ять років та були затверджені виконавчим комітетом Дрогобицької міської міської ради рішенням : від 08.04.2015 №63 «Про затвердження норм утворення побутових відходів для м. Дрогобич».
За результатами дослідження, проведеного Державним підприємством «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» існує різниця між реальними показниками накопичення та нормами являється , що негативно впливає на ситуацію у галузі поводження з побутовими відходами. При цьому слід зазначити, що санітарно-епідемологічна ситуація у територіальній громаді залежить, у тому числі, від своєчасності вирішення питань поводження з побутовими відходами у територіальній громаді.
Виникнення проблеми обумовлено динамічною зміною показників накопичення у зв’язку із змінами рівня життя населення та з ростом економічного потенціалу (об’ємів виробництва, продаж тощо) підприємств, установ та організацій. Істотно впливає на показники накопичення збільшення об’ємів використання одноразових пакувальних матеріалів та інших виробів одноразового використання (предмети споживання практично 100% в упаковці).
Використання норм, затверджених рішенням : від 08.04.2015 №63 «Про затвердження норм утворення побутових відходів для м. Дрогобич» на даний час не відповідають фактичним накопиченням побутових відходів.
Використання передбачених законодавством методів визначення об’ємів побутових відходів у цілому сприятиме покращенню ситуації в галузі поводження з побутовими відходами у територіальній громаді.
Затвердження норм утворення побутових відходів для Дрогобицької міської територіальної громади виконавчим комітетом Дрогобицької міської ради обумовлено повноваженнями, наданими органам місцевого самоврядування п.3 ч.3 ст.4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 9 листопада 2017 року № 2189-VIII врахуванням вимог ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР.
Прийняття рішення дозволить вирішити проблему невідповідності норм надання послуг з вивезення побутових відходів в цілому, тобто є самодостатнім.
Враховуючи вище викладене, а також розрахунки добового об’єму утворення твердих побутових відходів у середньому за рік, розроблені Державним підприємством «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства», пропонується з метою забезпечення позитивного впливу на систему поводження з побутовими відходами вирішити зазначену проблему шляхом перегляду відповідних норм.

2. Цілі державного регулювання Метою розробки та впровадження проекту регуляторного
Метою даного регулювання є встановлення економічно обґрунтованих норм надання послуг з вивезення побутових відходів, що застосовуються у практичній діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств перевізників, споживачів відповідних послуг.
Встановлення економічно обґрунтованих норм надання послуг з вивезення побутових відходів допоможе також опосередковано досягти наступних цілей:
1. підвищити якість організації діяльності щодо поводження з побутовими відходами та, як наслідок, покращити санітарно-епідеміологічну ситуацію у територіальній громаді.

3. Опис альтернатив запропонованому регуляторному акту

Можливі способи досягнення цілей Оцінка способу Причини відмови від альтернативних способів / Аргументи щодо переваг обраного способу
Збереження чинного законодавства – Побудований відповідно до вимог регулювання центрального рівня

– не відповідає реальним показникам накопичення

– не забезпечує роз’язання проблем
Внесення змін в існуюче рішення:

від 08.04.2015 №63 «Про затвердження норм утворення побутових відходів для м. Дрогобич»

– Побудований відповідно до вимог регулювання центрального рівня

– Розв’язує проблему частково

– Забезпечує принципи державної регуляторної політики

– Спосіб не повністю об’єктивно відображає норми надання послуг з вивезення побутових відходів для нашого міста .

Обраний спосіб (затвердження  економічно та науково обґрунтованих норм надання послуг з вивезення побутових відходів) – розв’язує проблему повністю

– побудований відповідно до вимог регулювання центрального рівня

– Забезпечує принципи державної регуляторної політики

– Забезпечує реальне відображення норм надання послуг з вивезення побутових відходів в житловій забудові та на об’єктах невиробничої сфери для нашого міста.

4. Опис механізмів і заходів для розв’язання проблеми
Основною метою прийняття рішення є затвердження нових норм надання послуг з вивезення побутових відходів. Перегляд норм є об’єктивною необхідністю доведеною науковцями та обумовленою законодавством України. При цьому їх затвердження не передбачає великих витрат.
Застосування затверджених норм не передбачає додаткових витрат суб’єктів господарювання, громадян, держави.
Ризик впливу зовнішніх факторів відсутній. Уразі зміни економічної, політичної, або соціальної ситуації яка вплине на кількісні показники, затверджені нормами, вони повинні бути переглянуті у встановленому чинним законодавством порядку.
Застосування цих норм у розрахунках (щодо визначення вартості перевезень, об’ємів відходів, що утворюються на відповідних об’єктах, при плануванні ,тощо) дозволить уникнути розбіжностей між їх розрахунковими та реальними (економічно обґрунтованими та фактично підтверджені практикою) числовими вираженнями. Таким чином проблема та основна ціль, сформовані в цьому Аналізі, будуть вирішені. Відповідно будуть створені передумови для досягнення цілей, які є результатом опосередкованого впливу норм на галузь.
В якості наслідку реалізації запропонованого механізму, окрім вирішення поставленої проблеми, очікується також значний позитивний (системний) вплив на галузь в цілому.
Реалізація запропонованого механізму не вимагає від органів місцевого самоврядування великих витрат. Організаційні заходи щодо введення цього акта в дію обмежуються необхідністю ознайомити зацікавлених осіб з його змістом шляхом опублікування у засобах масової інформації та необхідністю проведення періодичних відстежень. Таким чином впровадження практично не залежить від матеріального фактору.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту
Ресурсні можливості для впровадження та виконання вимог оцінюються як достатні.
Проблема, визначена розділом 1 цього Аналізу, вирішується одразу після прийняття відповідного рішення та набрання їм чинності. Це обумовлено тим, що суттю самої проблеми, є наявність застарілих норм накопичення, які на протязі довгого часу не переглядалися. Вирішенням проблеми є сама можливість застосування нових норм суб’єктами (групами) для яких вони призначені.
Вирішення інших проблем та досягнення пов’язаних з ними цілей, визначених цим Аналізом, є передбачуваним наслідком перегляду норм. Цілі, які є опосередковані результатом прийняття вказаних норм, необов’язково будуть досягнуті. Це обумовлено тим, що планується затвердити рішенням, є лише одним з чинників які впливають на галузь. Сам по собі він є незначним.

6. Аналіз вигод та витрат

Сфера впливу Вигоди Витрати
Місцева влада – Впорядкування відповідних відносин, шляхом реалізації власної компетенції;

– отримання при використанні норм у практичній діяльності адекватних результатів

Мінімальні організаційні витрати

 

Виконавці послуг Можливість використання норм у господарській діяльності без ризику отримати негативний результат Прямі витрати відсутні, непрямі – мінімальні , пов’язані з впровадженням нових методів роботи
Споживачі Можливість використання норм у господарській діяльності для планування робіт та витрат на санітарну очистку, підвищення якості  послуг по санітарній очистці

 

Врегулювання  оплати послуг для споживачів

Вигодою від прийняття рішення, окрім зазначених у таблиці, є опосередкований позитивний вплив на галузь поводження з побутовими відходами в цілому, що у свою чергу допоможе досягти інших цілей, визначених розділом 2 цього Аналізу, та продовжити реалізацію Програми, про яку йшлося вище.

7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акту
Визначити строк чинності запропонованого регуляторного акта не є можливим. Це пов’язано з тим, що норми надання послуг з вивезення побутових відходів є показником, числове вираження якого може динамічно змінюватися у зв’язку зі зміною багатьох чинників, насамперед, рівня життя населення України. Тобто визначити строк дії даного акта неможливо через невизначеність строків, протягом яких вказані норми будуть відображати реальні показники накопичення у територіальній громаді.
Проектом рішення запропоновано не визначати строк його дії, при цьому зазначивши, що затверджені норми переглядаються на підставі досліджень, що проводяться не рідше одного разу на п’ять років.

8. Відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття
Для даного акта встановлено обчислювальні показники результативності регуляторного акта, які безпосередньо пов’язані з цілями регуляторного акта.

№ п/п  

Показники

1 Середньомісячний обсяг надання послуг з вивезення побутових відходів у комерційних структурах
 

2

Середньомісячний обсяг надання послуг з вивезення побутових відходів в бюджетній сфері
3 Середньомісячний обсяг надання послуг з вивезення побутових відходів мешканців багатоквартирних  будинків.

 

4 Середньомісячний обсяг надання послуг з вивезення побутових відходів мешканців приватного сектору ( садибної забудови)

На підставі даних, отриманих при проведенні обстеження результативності регулятор-ного акта в разі його прийняття, буде можливо зробити висновки про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.
Базове відстеження результативності регуляторного акту проведено на етапі його підготовки.
Повторне відстеження здійснюватиметься через два роки після набуття чинності регуляторного акту, за результатами якого можливе здійснення порівняння базового та повторного відстеження. У разі виявлення нерегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін. Періодичне відстеження планується здійснювати один раз в три роки з дня виконання заходів повторного відстеження та з метою подальшого удосконалення рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради.

Відповідно до вимог регуляторної політики повідомлення про оприлюднення рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів для населених пунктів Дрогобицької міської територіальної громади» та аналіз впливу регуляторного акта оприлюниний на офіційному порталі Дрогобицької міської ради та друкованому періодичному виданні «Галицька Зоря».
Для обговорення та отримання зауважень, пропозицій від зацікавлених фізичних та юридичних осіб, звертатися на поштову адресу: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. П.Орлика,15, або на електронну адресу: [email protected].

Директор КП «Комунальник» ДМР Володимир ЛУЧКІВ

Документи за типом
Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту